Regulamin pobytu
REGULAMIN POBYTU WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Przedmiot regulaminu
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Mirador – w miejscowości Szerzawy, gm. Pawłów., a w zakresie usług elektronicznych osoby z nich korzystające, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektronicznych, zakres naszej odpowiedzialności oraz odpowiedzialności Gości, a także zasady przebywania w Mirador.
Regulamin dostępny jest w informatorze w Mirador oraz na naszej stronie internetowej https://miradorstay.pl.
Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, a w zakresie usług elektronicznych przy uruchamianiu usług elektronicznych dostępnych na naszej stronie internetowej https://miradorstay.pl.

§ 2 Rezerwacja
Aktualna oferta cenowa świadczonych usług publikowana jest na stronie internetowej: www.miradorstay.pl.

 • Rezerwacja pobytu w Mirador odbywa się :
  elektronicznie drogą mailową poprzez wysłanie zamówienia na pobyt, na adres: [email protected],
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 606447536,
 • poprzez dedykowany system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej Miradorstay (https://miradorstay.pl) lub innych stronach internetowych umożliwiających dokonanie rezerwacji pobytu w Mirador.

Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych – niegwarantowanych.

Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Mirador jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku lub pełnej opłaty za pobyt na nasz rachunek bankowy.

W przypadku dokonywania rezerwacji na pobyt w terminie równym 3 tygodnie lub powyżej 3 tygodni przed planowaną datą pobytu, rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku.

Zadatek wynosi 30% wartości rezerwacji. Pozostałą należną kwotę za pobyt w Mirador rezerwujący zobowiązany jest zapłacić w terminie do 3 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu.

W przypadku dokonywania rezerwacji na pobyt w terminie krótszym niż 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia planowanego pobytu, rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty ceny pobytu w pełnej wysokości.

Rezerwacja uważana jest za dokonaną w momencie wpływu zadatku lub ceny pobytu na rachunek bankowy Mirador.

Mirador wyznaczy termin do którego rezerwujący zobowiązany jest wpłacić zadatek w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku dokonania płatności opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie – rezerwacja podlega anulowaniu.

Wpłaty tytułem dokonanej rezerwacji następują jedną z wybranych i dostępnych metod:

 • przelewem na nr rachunku: 33 1950 0001 2006 8425 1176 0001, w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji,
 • kartą debetową lub kredytową za pomocą Stripe.

Datą zapłaty jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Mirador.
Zawarcie umowy między rezerwującym a Mirador na pobyt według zamówienia następuje z chwilą przesłania rezerwującemu potwierdzenia złożonej rezerwacji.
Brak wpłaty przez rezerwującego pełnej wartości pobytu terminie wskazanym w ust. 6 – stanowi odstąpienie rezerwującego od rezerwacji. Mirador zatrzyma wpłacony zadatek.
Po dokonaniu rezerwacji oraz wpłaceniu zadatku, bądź całej ceny za pobyt, zgodnie z procedurą opisaną powyżej prześlemy na wskazany przez Gościa adres e-mail dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
Dokonując rezerwacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, termin pobytu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku życzenia wystawienia faktury VAT.
Zamiar organizacji imprezy typu: wieczór panieński, kawalerski, spotkanie integracyjne i in., wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu podczas dokonywania rezerwacji i uzyskania zgody Mirador na organizację imprezy. Mirador może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia dodatkowych wymogów przez rezerwującego. Organizacja imprezy bez zgody Mirador uprawnia Mirador do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu oraz błędne wypełnienie formularza przez Gościa. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wypełnienie danych w formularzu ponosi Gość.
Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność systemu rezerwacji.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia odrębnych zasad rezerwacji w przypadku ofert specjalnych (okres świąteczny, sylwestrowy, weekend majowy itp.).
W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, Mirador uprawniony jest do potrącenia z uiszczonej kwoty rezerwacji wydatków, które poniósł w celu należytego wykonania umowy, wydatków odpowiadającym jego dotychczasowym czynnościom, a także odszkodowania obejmującego m.in. utracone korzyści, łącznie do kwoty odpowiadającej 100% ceny rezerwacji.
Możemy odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 3 Odstąpienie od umowy
Rezerwującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji pobytu (usługi hotelowej), zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
§4 Anulowanie rezerwacji
Rezerwujący może dokonać anulowania rezerwacji w każdym czasie.
W przypadku anulowania rezerwacji przez rezerwującego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
W przypadku odwołania rezerwacji przez Mirador z przyczyn leżących po stronie Mirador, wpłacony zadatek podlega zwrotowi w wysokości dwukrotności kwoty wpłaconej na poczet zadatku.
W przypadku odwołania rezerwacji przez rezerwującego Mirador uprawniony jest do żądania zwrotu lub potrącenia z wpłaconej ceny rezerwacji wydatków, które poniósł w celu należytego wykonania umowy, wydatków odpowiadającym jego dotychczasowym czynnościom, a także naprawienia szkody, w tym m.in. utraconych korzyści łącznie do kwoty odpowiadającej 100% ceny rezerwacji.
Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w Mirador do godziny 24.00 (dnia przyjazdu) jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
Oferty specjalne: np. świąteczne, sylwestrowe i inne są bezzwrotne, chyba, że co innego wyraźnie wynika z warunków danej oferty.

§ 5 Kaucja. Doba hotelowa. Minimalna długość pobytu. Zakwaterowanie.
W momencie przyjazdu Gości do Mirador, Goście zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 3.000 zł (trzech tysięcy złotych), na poczet wyrządzenia ewentualnych szkód w Mirador. Kaucja rozliczana jest ostatniego dnia pobytu, w przypadku braku szkód podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
Mirador wynajmowany jest na doby. Minimalna długość pobytu to 2 doby. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
Domu nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić Managerowi obiektu, mailowo na adres: [email protected], lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.
Informujemy, że życzenie przedłużenie pobytu uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości i dostępności obiektu.
Brak wymeldowania do godziny 11.00 traktowany jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
Gość może skorzystać z usługi late checkout, w tym celu najpóźniej do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin pobytu Gość jest zobowiązany zgłosić chęć skorzystania z usługi late checkout oraz uiścić stosowną opłatę.
Możliwość skorzystania z usługi late checkout uzależniona jest od jej dostępności, koszt usługi wynosi 50% dobowej stawki podstawowej, wymeldowanie może nastąpić maksymalnie do godziny 19.00.
Zakwaterowanie dokonywane jest przez Managera obiektu lub na zasadzie self check-in, wg instrukcji uzyskanych od Mirador.

§ 6 Dodatkowe usługi dostępne w obiekcie
W celu zapewnienia naszym Gościom najwyższego komfortu świadczymy następujące usługi:

 • late checkout, opisana w § 3 ust. 6-7,
 • winiarka,
 • powiększone śniadanie,
 • kosz produktów,
 • prywatny kucharz,
 • ładowarka do samochodu,
  inne usługi, zgodnie z aktualną ofertą Mirador dostępną na stronie internetowej lub bezpośrednio w obiekcie.
  Wskazane w ust. 1 usługi są płatne, wg aktualnie obowiązującej oferty Mirador dostępnej na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w obiekcie.
  Pytania i uwagi związane z pobytem w Mirador Goście mogą kierować bezpośrednio do Managera obiektu, pod numer tel. 606447536. Za całościową opiekę nad Gośćmi w Mirador odpowiada Manager obiektu bądź wyznaczona przez niego osoba.

  § 7 Odpowiedzialność Obiektu
  Odowiedzialność Mirador jest wyłączona w przypadkach spowodowanych: wystąpieniem zjawiska o charakterze siły wyższej (za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec), działaniem lub zaniechaniem Gości, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
  Parking należący do Mirador jest niestrzeżony, ale monitorowany.
  Mirador nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na parkingu Mirador lub poza parkingiem należącym do Mirador. Mirador nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie .

  § 8 Odpowiedzialność Gości
  Gość zobowiązany jest utrzymywać Mirador w należytym stanie, z poszanowaniem wyposażenia i korzystaniem ze wszelkich urządzeń zgodnie z zasadami wynikającymi z instrukcji obsługi.
  Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  Zachowanie Gości oraz osób korzystający z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, zastrzegamy sobie możliwość odmówienia danej osobie dalszego świadczenia usług.
  O zaistniałych szkodach powstałych w Mirador należy niezwłocznie powiadomić Managera obiektu, pod numerem tel. 606447536.
  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.
  Odpowiedzialność odszkodowawcza Gościa obejmuje również utracone korzyści Mirador w postaci utraconego zarobku, w przypadku spowodowania przez Gościa szkód uniemożliwiających dalsze wynajmowanie obiektu, przez czas niezbędny do ich usunięcia.

  § 9 Dom
  Gościom w ramach opłaty za nocleg przysługują: bezpłatny parking, dostęp do sauny, basenu, jacuzzi, ogrodu, prywatnego lasu oraz ewentualne dodatkowe świadczenia wynikające z aktualnej oferty.
  Korzystanie z winiarki jest odpłatne i sprzedawane według stawek z cennika dostępnego w Mirador.
  W Mirador nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia Domu, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
  Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Mirador przedmiotów stanowiących wyposażenie Mirador.
  Osoby nie objęte rezerwacją mogą gościnnie przebywać w Domu w godzinach 7.00 – 22.00, wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Managera obiektu i uzyskania zgody na pobyt gości.
  Przebywanie osób nie objętych rezerwacją po godzinie 22.00 oznacza dokwaterowanie tej osoby. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w Mirador.
  Każdorazowo opuszczając Mirador, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

  § 10 Przedmioty pozostawione
  Przedmioty pozostawione w Mirador będą odsyłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres.
  W przypadku braku dyspozycji, będziemy przechowywać pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekażemy je na cele charytatywne lub do utylizacji. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

  §11 Reklamacje
  Dokładamy wszelkich starań, by usługi przez nas świadczone były na najwyższym poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich do Managera obiektu, pod numerem tel. 606447536 lub na adres [email protected]., co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
  Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Gościa (składającego reklamację).
  Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać niezwłocznie na adres [email protected].
  Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Użytkownika (składającego reklamację).
  Reklamację związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

  § 12 Postanowienia dodatkowe
  W Mirador obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, w tym w pokojach, korytarzach, klatce schodowej, holu, patio, na balkonach i tarasach, z wyjątkiem wyznaczonych miejsc do tego przeznaczonych na zewnątrz obiektu. W przypadku naruszenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, Mirador naliczy karę pieniężną za każdorazowe złamanie w/w zakazu w wysokości 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych), niezależnie od obciążenia Gościa kosztami doprowadzenia miejsca, w którym zakaz palenia został naruszony do poprzedniego stanu (odświeżenie) – wietrzenie, czyszczenie chemiczne pościeli, firan i zasłon, wykładzin, dywanów, itp. W przypadku uruchomienia alarmu p.poż. w wyniku zadymienia Gość zostanie obciążony dodatkową karą pieniężną w wysokości 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych).
  W przypadku zamiaru przybycia do Mirador ze swoim zwierzęciem, konieczne jest zgłoszenie tego faktu w momencie dokonywania rezerwacji, wraz ze wskazaniem rasy i wielkości zwierzęcia.
  Mirador zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na przyjazd ze zwierzęciem.
  Odpowiedzialność za szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta ponosi posiadacz zwierzęcia.
  Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Goście przybywający do Mirador z psami proszeni są o wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu, a Goście przybywający do Mirador z kotami zobowiązani są do posiadania kuwety z piaskiem. W przypadku niedostosowania się niniejszego punktu, Mirador zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego obciążenia za dodatkowe sprzątanie nieczystości pozostawionych po zwierzęciu. Opłata wynosi 50zł za każdorazowe podjęcie działania przez Mirador.

  § 13 Strefa wodna
  Strefa wodna obejmuje: basen, saunę oraz jacuzzi.
  Korzystanie ze strefy mokrej jest bezpłatne dla Gości Mirador.
  Basen jest obiektem niestrzeżonym.
  Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Przed skorzystaniem ze strefy wodnej oraz po każdorazowym skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.
  Zabrania się korzystania ze strefy wodnej dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.
  Dzieci do lat 3 mogą korzystać ze strefy wodnej tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
  Ze strefy wodnej nie mogą korzystać osoby których stan wpływa na bezpieczeństwo lub komfort ich samych oraz innych Gości, tj. w szczególności osoby, które: są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych, posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje, cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne, cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia posiadają dolegliwości układu wydalania.
  Na terenie strefy wodnej zabrania się: biegania, skakania do wody, spożywania żywności i napojów, zanieczyszczania wody, pozostawiania dzieci bez opieki.
  Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyści basen lub hot tub będzie obciążona kosztami wymiany wody. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

  § 14 Informacja o danych osobowych
  Administratorem danych osobowych Gości jest Tomasz Sławek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Sławek Mirador Stay
  Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej przez nas z Gościem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Mirador. Ponadto, dane osobowe Gościa przetwarzane są przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Mirador. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gości oraz innych osób przebywających na terenie Mirador lub w jego okolicy.
  W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Mirador może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z poprawą świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest nasz usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Informujemy, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
  Informujemy, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
  Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
  Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Informujemy, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
  Informujemy, że Gościom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected].

  § 15 Usługi świadczone drogą elektroniczną
  Mirador (Usługodawca) za pośrednictwem strony internetowej www.miradorstay.pl świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

 • Usługa rezerwacji on-line,
 • Usługi informacyjne – polegające na udzielaniu dostępu do strony internetowej www.miradorstay.pl,
 • Linki zewnętrzne – odnośniki do innych stron internetowych znajdujące się na stronie internetowej są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania,
  formularz kontaktowy,

 • Newsletter.
  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Osobami korzystającymi z usług wskazanych w ust. 1 (Użytkownikami), a Mirador z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL lub skorzystania przez niego z przekierowania do tych stron.
  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną to:
  Komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową.
  dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku korzystania z usług wskazanych w ust. 1 ppkt a, d, e).
  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony www.miradorstay.pl i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.
  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do pełnej funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mirador w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych.
  Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Mirador lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług droga elektroniczną,
  działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Przetwarzanie danych osobowych na stronie www.miradorstay.pl odbywa się na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.miradorstay.pl/polityka-prywatnosci/
  Proces reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną został opisany w § 11 niniejszego Regulaminu.
  Usługobiorca korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną jest narażony na potencjalne zagrożenia, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających.
  Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie,
 • programy szpiegujące;
 • spam;
  wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (Phishing);
  włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika.
  W celu uniknięcia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet rekomendujemy zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Usługobiorca korzysta oraz regularne jego aktualizowanie.